Regulamin Rady Rodziców

 

Na podstawie art. 53 ust. 4 i art. 54 ust. 8 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 6 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Rodziców uchwala,
co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Rady Rodziców określa strukturę wewnętrzną, tryb pracy, tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz zasad gromadzenia i gospodarowania funduszami.
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
 3. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie;
 4. rodzicach- należy przez to rozumieć ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie;
 5. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 9
  w Koszalinie;
 6. statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół nr 9
  w Koszalinie.
 • 2
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i opiekunów uczniów Zespołu Szkół
  nr 9 w Koszalinie.
 2. Rada Oddziałowa stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów danego oddziału.
 3. Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym organem szkoły, współdziałającym
  z dyrektorem, rada pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji misji i zadań szkoły.

Rozdział 2.

Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

 • 3
 1. Zasadniczym celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada rodziców realizuje swoje cele i zadania poprzez:
 3. pobudzanie aktywności i organizowanie różnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły i jej uczniów;
 4. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie
  i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk
  w sprawach związanych z działalnością szkoły;
 5. formułowanie opinii i wniosków w sprawach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz statutem;
 6. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły;
 7. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły;
 8. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
 9. wspieranie organizacji społecznych współpracujących ze szkoła.
 • 4
 1. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) / ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz inne ustawy, akty wykonawcze i statut.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 3. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
 4. uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego;
 5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  i wychowania;
 6. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku
  w szkole
 7. opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora;
 8. opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inna organizację;
 9. udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów;
 10. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły;
 11. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora;
 12. udział w ustalaniu szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego;
 13. uchwalanie corocznie preliminarza dochodów i wydatków Rady Rodziców;
 14. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po jego zbadaniu przez Komisje Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii;
 15. wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w statucie.

Rozdział 3.

Struktura wewnętrzna, zasady przeprowadzania wyborów

 • 5
 1. Rada oddziałowa jest wewnętrznym organem wybieranym przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych, zgodnie z procedurą określoną w §6.
 2. W skład Rady Oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym:
 3. przewodniczący,
 4. wiceprzewodniczący,
 5. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów danego oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
 • 6
 1. Członkowie Rady Oddziałowej wybierani są na roczną kadencję przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w głosowaniu tajnym. Rada Oddziałowa wybiera w głosowaniu jawnym ze swojego grona przedstawiciela do Rady Rodziców. Dany rodzic może być członkiem Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej dowolną liczbę kadencji.
 2. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w danym roku.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Zebranie rodziców danego oddziału, na którym przeprowadza się wybory, prowadzi jeden z rodziców wybrany na przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
 5. Dla przeprowadzenie wyborów Rady Oddziałowej zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną składającą się z trzech osób. Rodzic wybrany do komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
 6. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego komisja skrutacyjne sporządza karty
  do głosowania, rozdaje rodzicom obecnym na zebraniu i uprawnionym do głosowania,
  a następnie zbiera je.
 7. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których mają prawo zgłaszać rodzice uprawnieni do głosowania. Zgłoszenie jest skuteczne, jeśli osoba zgłoszona wyrazi zgodę na kandydowanie.
 8. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny jeżeli na karcie
  do głosowania głosujący wskazał nie więcej iż 1 kandydata. Wskazania kandydata dokonuje się poprzez postawienie znaku x obok nazwiska kandydata.
 9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
 10. Mandat członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej wygasa w przypadku:
 11. śmierci;
 12. skreślenia dziecka członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej z listy uczniów szkoły;
 13. złożenia rezygnacji.
 14. Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego zebrania rodziców uczniów oddziału na pisemny wniosek ¼ liczny rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. Odwołanie członka Rady Oddziałowej, który jest przedstawicielem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców, powoduje konieczność wyboru nowego przedstawiciela.
 15. Członkowie Rady Rodziców, niebiorący aktywnego udziału w pracach Rady,
  nie uczestniczący w zebraniach Rady Rodziców (minimum 2 razy), mogą być przez  Radę Rodziców odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie następuje na wniosek ustny członka Rady Rodziców w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić
  bez obecności danego członka. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebrania Rodziców danego Oddziału.
 16. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w punktach poprzedzających.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie związanych z wyborami decyduje zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 • 7
 1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej.
 2. Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium, w skład którego wchodzą:
 3. przewodniczący,
 4. wiceprzewodniczący;
 5. sekretarz;
 6. Wybory prezydium odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy:
 8. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między posiedzeniami plenarnymi;
 9. wykonywanie Uchwał Rady Rodziców;
 10. realizacja preliminarza Rady Rodziców;
 11. koordynowanie prac Rad Oddziałowych;
 12. reprezentowanie Rady Rodziców.
 13. Pracami Rady Rodziców i prezydium Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 14. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
 15. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz;
 16. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;
 17. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
 18. przekazywanie Dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców;
 19. podpisywanie Uchwał Rady Rodziców;
 20. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych Uchwał;
 21. kierowanie i koordynowanie pracami Prezydium Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą;
 22. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;
 23. koordynowanie prac komisji powołanych przez Radę Rodziców (nie dotyczy Komisji Rewizyjnej);
 24. zatwierdzanie pisemnych wniosków o przyznanie środków finansowych;
 25. Podejmowanie środków finansowych z konta Rady Rodziców w porozumieniu ze Skarbnikiem;
 26. Zadania wiceprzewodniczącego  Rady Rodziców:
 27. zastępowanie przewodniczącego Rady Rodziców w wypadku jego nieobecności;
 28. pomoc w wykonywaniu zadań przewodniczącego Rady Rodziców na jego prośbę;
 29. przekazanie sprawozdania przewodniczącemu Rady Rodziców
  z wykonywanych zadań;
 30. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
 31. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców;
 32. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców;
 33. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;
 34. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;
 35. podpisywanie protokołów zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;
 36. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium;
 37. Przygotowanie na pierwsze spotkanie w roku Rady Rodziców kompletu dokumentów tj.: Regulaminu Rady Rodziców, wyciąg z ustaw o systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej, statutu szkoły, itp.
 38. Zadaniem skarbnika jest:
 39. współpraca z osobą zajmującą się księgowością Rady Rodziców w sprawach ewidencji dochodów i wydatków Rady Rodziców;
 40. współprowadzenie z przewodniczącym Rady Rodziców całokształtu działalności finansowo gospodarczej Rady;
 41. koordynowanie prac skarbników Rad Oddziałowych;
 42. akceptowanie i zatwierdzanie wraz z przewodniczącym Rady Rodziców
  do realizacji dokumentów finansowych przedkładanych Radzie Rodziców.
 43. Poszczególni członkowie prezydium, jak też całe prezydium może być odwołane
  w każdym czasie przez Radę Rodziców większością bezwzględną na wniosek
  co najmniej ¼ członków Rady Rodziców przy udziale co najmniej ¾ członków Rady Rodziców.
 • 8
 1. Rada Rodziców wybiera ze swego grona trzyosobową Komisję Rewizyjna, która sprawuje kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności finansowej prezydium Rady Rodziców pod względem zgodności z przepisami;
 6. przedstawianie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających
  z przeprowadzonych kontroli;
 7. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Rodziców.
 9. Poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej, jak też cała Komisja może być odwołana w każdym czasie przez Radę Rodziców większością bezwzględną na wniosek co najmniej ¼ członków Rady Rodziców przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. 
 • 9
 1. Posiedzenia plenarne Rady Rodziców odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze posiedzenie w danym roku szkolnym odbywa się nie później niż 15 października każdego roku. Pierwsze posiedzenie zwołuje dotychczasowy przewodniczący.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia zawiadamia się członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia,
  w sposób zapewniający dotarcie informacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane posiedzenie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady Rodziców najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 4. Posiedzenie Rady rodziców zwołuje sekretarz, na wniosek przewodniczącego, prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej, Dyrektora.
 5. Posiedzenie Rady Rodziców odbywa się bez względu na liczbę obecnych.
 6. Uchwały Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego.
 • 10
 1. Rada Rodziców, prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna dokumentują przebieg swych posiedzeń i podejmowanych podczas nich czynności w formie protokołów.
 2. Protokoły oraz Uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz.
 3. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców uczniów szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 4. Dokumentacja z prac Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

Rozdział 4.

Zasady gromadzenia i gospodarowania funduszami Rady Rodziców

 • 11
 1. Źródłami funduszy Rady Rodziców są:
 2. dobrowolne składki rodziców uczniów szkoły;
 3. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych;
 4. dochody z innych źródeł.
 5. Wysokość składki rocznej w każdym roku szkolnym ustala Rada Rodziców
  w uchwale. Uchwała w sprawie składek może przewidywać zwolnienia
  z opłacania składek, jak również możliwość jej opłacania w ratach.
 6. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę niż ustalona
  w uchwale.
 7. Składki oraz pozostałe środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym.
 • 12
 1. Fundusze, o których mowa w § 11 ust. 1, dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny i mogą być wydatkowane na:
 2. wspieranie celów statutowych szkoły;
 3. udzielanie szkole pomocy materialnej;
 4. dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych;
 5. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów szkolnych i imprez sportowych;
 6. poprawę bazy materialnej szkoły;
 7. dofinansowanie wycieczek szkolnych;
 8. finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów;
 9. udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych;
 10. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.
 11. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
 12. Dyrektor;
 13. Rady Oddziałowe;
 14. Samorząd Uczniowski;
 15. Rada Rodziców upoważnia prezydium do podjęcia decyzji o wydatkowaniu
  ze środków niezadeklarowanych w preliminarzu na określone cele a będące
  w  dyspozycji Rady, kwoty nie przekraczającej równowartości 600 zł,
  a w przypadku przewodniczącego Rady nie przekraczającej równowartości 200 zł na pokrycie pilnych celów nie określonych w preliminarzu Rady rodziców,
  a wynikających z bieżącej działalności szkoły.
 16. Wszelkie pomoce i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.
 • 13
 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz.
 2. W działalności finansowej Rada Rodziców kieruje się zasadami celowego
  i oszczędnego gospodarowania środkami.